چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای دوره Azure تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Azure

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Microsoft Azure Tutorial: Cloud Computing - Overview

درس 1

2

Microsoft Azure Tutorial: Windows

درس 2

3

Microsoft Azure Tutorial: Components

درس 3

4

Microsoft Azure Tutorial: Compute Module

درس 4

5

Microsoft Azure Tutorial: Fabric Controller

درس 5

6

Microsoft Azure Tutorial: Storage

درس 6

7

Microsoft Azure Tutorial: Blobs

درس 7

8

Microsoft Azure Tutorial: Queues

درس 8

9

Microsoft Azure Tutorial: Tables

درس 9

10

Microsoft Azure Tutorial: CDN

درس 10

11

Microsoft Azure Tutorial: Applications

درس 11

12

Microsoft Azure Tutorial: Security

درس 12

13

Microsoft Azure Tutorial: Datacenters

درس 13

14

Microsoft Azure Tutorial: Scenarios

درس 14

15

Microsoft Azure Advanced: Management Portal

درس 15

16

Microsoft Azure Advanced: Create Virtual Network

درس 16

17

Microsoft Azure Advanced: Deploying Virtual Machines

درس 17

18

Microsoft Azure Advanced: Endpoint Configuration

درس 18

19

Microsoft Azure Advanced: Point-to-Site Connectivity

درس 19

20

Microsoft Azure Advanced: Site-to-Site Connectivity

درس 20

21

Microsoft Azure Advanced: Traffic Manager

درس 21

22

Microsoft Azure Advanced: PowerShell

درس 22

23

Microsoft Azure Advanced: Monitoring Virtual Machines

درس 23

24

Microsoft Azure Advanced: Setting Up Alert Rules

درس 24

25

Microsoft Azure Advanced: Application Deployment

درس 25

26

Microsoft Azure Advanced: Backup & Recovery

درس 26

27

Microsoft Azure Advanced: Self-Service Capabilities

درس 27

28

Microsoft Azure Advanced: Multi-Factor Authentication

درس 28

29

Microsoft Azure Advanced: Forefront Identity Manager

درس 29

30

Microsoft Azure Advanced: Data Import & Export Job

درس 30

31

Microsoft Azure Advanced: Websites

درس 31

32

Microsoft Azure Advanced: Scalability

درس 32

33

Microsoft Azure Advanced: Disk Configuration

درس 33

34

Microsoft Azure Advanced: Disk Caching

درس 34

35

Microsoft Azure Advanced: Personalize Access

درس 35

36

Microsoft Azure Advanced: Personalize Company Brand

درس 36

37

Microsoft Azure Advanced: Self-Service Password Reset

درس 37

38

Microsoft Azure Advanced: Self-Service Group

درس 38

39

Microsoft Azure Advanced: Create a Group

درس 39

40

Microsoft Azure Advanced: Security Reports & Alerts

درس 40

41

Microsoft Azure Advanced: Orchestrated Recovery

درس 41

42

Microsoft Azure Advanced: Health Monitoring

درس 42

43

Microsoft Azure Advanced: Upgrades

درس 43

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Azure مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها