چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای زبان برنامه نویسی #C تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره کامل زبان برنامه نویسی #C

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

C# Basic and Object Oriented: Introduction

درس 1

2

C# Basic and Object Oriented: Environment

درس 2

3

C# Basic and Object Oriented: Program Structure

درس 3

4

C# Basic and Object Oriented: Basic Syntax

درس 4

5

C# Basic and Object Oriented: Data Types

درس 5

6

C# Basic and Object Oriented: Type Conversion

درس 6

7

C# Basic and Object Oriented: Variables

درس 7

8

C# Basic and Object Oriented: Constants

درس 8

9

C# Basic and Object Oriented: Operators

درس 9

10

C# Basic and Object Oriented: Decision Making

درس 10

11

C# Basic and Object Oriented: Loops

درس 11

12

C# Basic and Object Oriented: Encapsulation

درس 12

13

C# Basic and Object Oriented: Methods

درس 13

14

C# Basic and Object Oriented: Nullables

درس 14

15

C# Basic and Object Oriented: Arrays

درس 15

16

C# Basic and Object Oriented: Strings

درس 16

17

C# Basic and Object Oriented: Structure

درس 17

18

C# Basic and Object Oriented: Enums

درس 18

19

C# Basic and Object Oriented: Classes

درس 19

20

C# Basic and Object Oriented: Inheritance

درس 20

21

C# Basic and Object Oriented: Polymorphism

درس 21

22

C# Basic and Object Oriented: Operator Overloading

درس 22

23

C# Basic and Object Oriented: Interfaces

درس 23

24

C# Basic and Object Oriented: Namespaces

درس 24

25

C# Basic and Object Oriented: Preprocessor Directives

درس 25

26

C# Basic and Object Oriented: Regular Expressions

درس 26

27

C# Basic and Object Oriented: Exception Handling

درس 27

28

C# Basic and Object Oriented: File I/O

درس 28

29

C# Advanced: Attributes

درس 29

30

C# Advanced: Reflection

درس 30

31

C# Advanced: Properties

درس 31

32

C# Advanced: Indexers

درس 32

33

C# Advanced: Delegates

درس 33

34

C# Advanced: Events

درس 34

35

C# Advanced: Collections

درس 35

36

C# Advanced: Generics

درس 36

37

C# Advanced: Anonymous Methods

درس 37

38

C# Advanced: Unsafe Codes

درس 38

39

C# Advanced: Multithreading

درس 39

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 30 ساعتمباحث پیشرفته در #C

درس

موضوع درس

pdf فایل

زمان تخمینی مورد نیاز

1

Building Beutiful Interface with WPF in C#

WPF

6 ساعت

2

3 Layer Programming with C#

3-Layer

5 ساعت

3

Cryptography in .Net Framework

Cryptography

7 ساعت

4

Making Report with Stimulsoft and Crystal Report in C#

Stimulsoft

3 ساعتکار با پایگاه های داده در #C

درس

موضوع درس

pdf فایل

زمان تخمینی مورد نیاز

1

Working with Access Database in C#

Access

4 ساعت

2

Working with "LINQ to SQL" in C#

LINQ

3 ساعت

3

Working with SQLite Database in C#

SQLite

3 ساعتتوجه:
تمامی فایل های سی شارپ مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تگ ها