چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای دوره آموزشی Chef تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Chef

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Chef Tutorial: Overview

درس 1

2

Chef Tutorial: Architecture

درس 2

3

Chef Tutorial: Version Control System Setup

درس 3

4

Chef Tutorial: Workstation Setup

درس 4

5

Chef Tutorial: Client Setup

درس 5

6

Chef Tutorial: Test Kitchen Setup

درس 6

7

Chef Tutorial: Knife Setup

درس 7

8

Chef Tutorial: Solo Setup

درس 8

9

Chef Tutorial: Cookbooks

درس 9

10

Chef Tutorial: Cookbook Dependencies

درس 10

11

Chef Tutorial: Roles

درس 11

12

Chef Tutorial: Environment

درس 12

13

Chef Tutorial: Chef-Client as Daemon

درس 13

14

Chef Tutorial: Chef-Shell

درس 14

15

Chef Tutorial: Testing Cookbooks

درس 15

16

Chef Tutorial: Foodcritic

درس 16

17

Chef Tutorial: ChefSpec

درس 17

18

Chef Tutorial: Testing Cookbook with Test Kitchen

درس 18

19

Chef Tutorial: Nodes

درس 19

20

Chef Tutorial: Chef-Client Run

درس 20

21

Advanced Chef: Dynamically Configuring Recipes

درس 21

22

Advanced Chef: Templates

درس 22

23

Advanced Chef: Plain Ruby with Chef DSL

درس 23

24

Advanced Chef: Ruby Gems with Recipes

درس 24

25

Advanced Chef: Libraries

درس 25

26

Advanced Chef: Definition

درس 26

27

Advanced Chef: Environment Variable

درس 27

28

Advanced Chef: Data Bags

درس 28

29

Advanced Chef: Scripts for Data Bags

درس 29

30

Advanced Chef: Cross-Platform Cookbooks

درس 30

31

Advanced Chef: Resources

درس 31

32

Advanced Chef: Lightweight Resource Provider

درس 32

33

Advanced Chef: Blueprints

درس 33

34

Advanced Chef: Files & Packages

درس 34

35

Advanced Chef: Community Cookbooks

درس 35

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Chef مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها