چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای زبان برنامه نویسی ++C تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی C++

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

C++ Basics: Introduction

درس 1

2

C++ Basics: C++ Environment Setup

درس 2

3

C++ Basics: C++ Basic Syntax

درس 3

4

C++ Basics: C++ Comments

درس 4

5

C++ Basics: C++ Data Types

درس 5

6

C++ Basics: C++ Variable Types

درس 6

7

C++ Basics: C++ Variable Scope

درس 7

8

C++ Basics: C++ Constants/Literals

درس 8

9

C++ Basics: C++ Modifier Types

درس 9

10

C++ Basics: C++ Storage Classes

درس 10

11

C++ Basics: C++ Operators

درس 11

12

C++ Basics: C++ Loop Types

درس 12

13

C++ Basics: C++ Decision Making

درس 13

14

C++ Basics: C++ Functions

درس 14

15

C++ Basics: C++ Numbers

درس 15

16

C++ Basics: C++ Arrays

درس 16

17

C++ Basics: C++ Strings

درس 17

18

C++ Basics: C++ Pointers

درس 18

19

C++ Basics: C++ References

درس 19

20

C++ Basics: C++ Date & Time

درس 20

21

C++ Basics: C++ Basic Input/Output

درس 21

22

C++ Basics: C++ Data Structures

درس 22

23

C++ Object Oriented: C++ Classes & Objects

درس 23

24

C++ Object Oriented: C++ Inheritance

درس 24

25

C++ Object Oriented: C++ Overloading

درس 25

26

C++ Object Oriented: C++ Polymorphism

درس 26

27

C++ Object Oriented: C++ Abstraction

درس 27

28

C++ Object Oriented: C++ Encapsulation

درس 28

29

C++ Object Oriented: C++ Interfaces

درس 29

30

C++ Advanced: C++ Files and Streams

درس 30

31

C++ Advanced: C++ Exception Handling

درس 31

32

C++ Advanced: C++ Dynamic Memory

درس 32

33

C++ Advanced: C++ Namespaces

درس 33

34

C++ Advanced: C++ Templates

درس 34

35

C++ Advanced: C++ Preprocessor

درس 35

36

C++ Advanced: C++ Signal Handling

درس 36

37

C++ Advanced: C++ Multithreading

درس 37

38

C++ Advanced: C++ Web Programming

درس 38

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 40 ساعتتوجه:
تمامی فایل های سی پلاس پلاس مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تگ ها