چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای دوره آموزشی DevOps تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی DevOps

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

DevOps Tutorial: What is DevOps?

درس 1

2

DevOps Tutorial: Why is DevOps is Needed?

درس 2

3

DevOps Tutorial: How is DevOps different from traditional IT

درس 3

4

DevOps Tutorial: Why is DevOps used?

درس 4

5

DevOps Tutorial: DevOps Lifecycle

درس 5

6

DevOps Tutorial: DevOps Work Flow

درس 6

7

DevOps Tutorial: How is DevOps different from Agile? DevOps Vs Agile

درس 7

8

DevOps Tutorial: DevOps Principles

درس 8

9

DevOps Tutorial: Who is a DevOps Engineer?

درس 9

10

DevOps Tutorial: Roles, Responsibilities, and Skills of a DevOps Engineer

درس 10

11

DevOps Tutorial: How much does DevOps engineer make?

درس 11

12

DevOps Tutorial: DevOps Training Certification

درس 12

13

DevOps Tutorial: DevOps Automation Tools

درس 13

14

DevOps Tutorial: What is the future of DevOps?

درس 14

15

DevOps Tutorial: Summary

درس 15

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 4 ساعتتوجه:
تمامی فایل های DevOps مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها