چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای سیستم مدیریت محتوای Drupal تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Drupal

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Drupal Basics Tutorial: Overview

درس 1

2

Drupal Basics Tutorial: Installation

درس 2

3

Drupal Basics Tutorial: Architecture

درس 3

4

Drupal Basics Tutorial: Main Menu

درس 4

5

Drupal Basics Tutorial: Blocks & Regions

درس 5

6

Drupal Basics Tutorial: Themes & Layouts

درس 6

7

Drupal Basics Tutorial: Front Page

درس 7

8

Drupal Basics Tutorial: Static Pages

درس 8

9

Drupal Basics Tutorial: Create Blog

درس 9

10

Drupal Basics Tutorial: Create Articles

درس 10

11

Drupal Basics Tutorial: Create Pages

درس 11

12

Drupal Basics Tutorial: Create Content

درس 12

13

Drupal Basics Tutorial: Modify Content

درس 13

14

Drupal Basics Tutorial: Delete Content

درس 14

15

Drupal Basics Tutorial: Publish Content

درس 15

16

Drupal Basics Tutorial: Menu Management

درس 16

17

Drupal Basics Tutorial: Taxonomies

درس 17

18

Drupal Basics Tutorial: Comments

درس 18

19

Drupal Basics Tutorial: User Management

درس 19

20

Drupal Basics Tutorial: Optimization

درس 20

21

Drupal Basics Tutorial: Site Backup

درس 21

22

Drupal Basics Tutorial: Site Upgrade

درس 22

23

Drupal Basics Tutorial: Announcements

درس 23

24

Drupal Advanced: URL Alias

درس 24

25

Drupal Advanced: Site Search

درس 25

26

Drupal Advanced: Error Handling

درس 26

27

Drupal Advanced: Multilingual Content

درس 27

28

Drupal Advanced: Triggers & Actions

درس 28

29

Drupal Advanced: Social Networking

درس 29

30

Drupal Advanced: Internationalization

درس 30

31

Drupal Advanced: Extensions

درس 31

32

Drupal Advanced: Default Modules

درس 32

33

Drupal Advanced: Pane Module

درس 33

34

Drupal Advanced: Book Module

درس 34

35

Drupal Advanced: Aggregator Module

درس 35

36

Drupal Advanced: Contact Module

درس 36

37

Drupal Advanced: Form Module

درس 37

38

Drupal Advanced: Poll Module

درس 38

39

Drupal Advanced: Site Security

درس 39

40

Drupal E-Commerce: Setup Shopping Cart

درس 40

41

Drupal E-Commerce: Create Products

درس 41

42

Drupal E-Commerce: Create Categories

درس 42

43

Drupal E-Commerce: Setup Taxes

درس 43

44

Drupal E-Commerce: Setup Discounts

درس 44

45

Drupal E-Commerce: Receive Donations

درس 45

46

Drupal E-Commerce: Setup Shipping

درس 46

47

Drupal E-Commerce: Setup Payments

درس 47

48

Drupal E-Commerce: Invoice Generation

درس 48

49

Drupal E-Commerce: Email Notifications

درس 49

50

Drupal E-Commerce: Order History

درس 50

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 30 ساعتتوجه:
تمامی فایل های سی پلاس پلاس مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تگ ها