چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای دوره پایگاه داده Entity Framework تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Entity Framework

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Entity Framework Tutorial: Overview

درس 1

2

Entity Framework Tutorial: Architecture

درس 2

3

Entity Framework Tutorial: Environment Setup

درس 3

4

Entity Framework Tutorial: Database Setup

درس 4

5

Entity Framework Tutorial: Data Model

درس 5

6

Entity Framework Tutorial: DbContext

درس 6

7

Entity Framework Tutorial: Types

درس 7

8

Entity Framework Tutorial: Relationships

درس 8

9

Entity Framework Tutorial: Lifecycle

درس 9

10

Entity Framework Tutorial: Code First Approach

درس 10

11

Entity Framework Tutorial: Model First Approach

درس 11

12

Entity Framework Tutorial: Database First Approach

درس 12

13

Entity Framework Tutorial: DEV Approaches

درس 13

14

Entity Framework Tutorial: Database Operations

درس 14

15

Entity Framework Tutorial: Concurrency

درس 15

16

Entity Framework Tutorial: Transaction

درس 16

17

Entity Framework Tutorial: Views

درس 17

18

Entity Framework Tutorial: Index

درس 18

19

Entity Framework Tutorial: Stored Procedures

درس 19

20

Entity Framework Tutorial: Disconnected Entities

درس 20

21

Entity Framework Tutorial: Table-Valued Function

درس 21

22

Entity Framework Tutorial: Native SQL

درس 22

23

Entity Framework Tutorial: Enum Support

درس 23

24

Entity Framework Tutorial: Asynchronous Query

درس 24

25

Entity Framework Tutorial: Persistence

درس 25

26

Entity Framework Tutorial: Projection Queries

درس 26

27

Entity Framework Tutorial: Command Logging

درس 27

28

Entity Framework Tutorial: Command Interception

درس 28

29

Entity Framework Tutorial: Spatial Data Type

درس 29

30

Entity Framework Tutorial: Inheritance

درس 30

31

Entity Framework Tutorial: Migration

درس 31

32

Entity Framework Tutorial: Eager Loading

درس 32

33

Entity Framework Tutorial: Lazy Loading

درس 33

34

Entity Framework Tutorial: Explicit Loading

درس 34

35

Entity Framework Tutorial: Validation

درس 35

36

Entity Framework Tutorial: Track Changes

درس 36

37

Entity Framework Tutorial: Colored Entities

درس 37

38

Entity Framework Tutorial: Code First Approach

درس 38

39

Entity Framework Tutorial: First Example

درس 39

40

Entity Framework Tutorial: Data Annotations

درس 40

41

Entity Framework Tutorial: Fluent API

درس 41

42

Entity Framework Tutorial: Seed Database

درس 42

43

Entity Framework Tutorial: Code First Migration

درس 43

44

Entity Framework Tutorial: Multiple DbContext

درس 44

45

Entity Framework Tutorial: Nested Entity Types

درس 45

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Entity Framework مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تگ ها