چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای دوره Hive تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Hive

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Hive Tutorial: Introduction

درس 1

2

Hive Tutorial: Installation

درس 2

3

Hive Tutorial: Data Types

درس 3

4

Hive Tutorial: Create Database

درس 4

5

Hive Tutorial: Drop Database

درس 5

6

Hive Tutorial: Create Table

درس 6

7

Hive Tutorial: Alter Table

درس 7

8

Hive Tutorial: Drop Table

درس 8

9

Hive Tutorial: Partitioning

درس 9

10

Hive Tutorial: Built-In Operators

درس 10

11

Hive Tutorial: Built-In Functions

درس 11

12

Hive Tutorial: Views And Indexes

درس 12

13

HiveQL: Select Where

درس 13

14

HiveQL: Select Order By

درس 14

15

HiveQL: Select Group By

درس 15

16

HiveQL: Select Joins

درس 16

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 10 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Hive مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها