چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای فریمورک Jest.js تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی فریم ورک Jest Js

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Introduction: Getting Started

درس 1

2

Introduction: Using Matchers

درس 2

3

Introduction: Testing Asynchronous Code

درس 3

4

Introduction: Setup and Teardown

درس 4

5

Introduction: Mock Functions

درس 5

6

Introduction: Jest Platform

درس 6

7

Introduction: Jest Community

درس 7

8

Introduction: More Resources

درس 8

9

Guides: Snapshot Testing

درس 9

10

Guides: An Async Example

درس 10

11

Guides: Timer Mocks

درس 11

12

Guides: Manual Mocks

درس 12

13

Guides: ES6 Class Mocks

درس 13

14

Guides: Bypassing module mocks

درس 14

15

Guides: Using with webpack

درس 15

16

Guides: Using with puppeteer

درس 16

17

Guides: Using with MongoDB

درس 17

18

Guides: Using with DynamoDB

درس 18

19

Guides: DOM Manipulation

درس 19

20

Guides: Watch Plugins

درس 20

21

Guides: Migrating to Jest

درس 21

22

Guides: Troubleshooting

درس 22

23

Guides: Architecture

درس 23

24

Framework Guides: Testing React Apps

درس 24

25

Framework Guides: Testing React Native Apps

درس 25

26

Framework Guides: Testing Web Frameworks

درس 26

27

API Reference: Globals

درس 27

28

API Reference: Expect

درس 28

29

API Reference: Mock Functions

درس 29

30

API Reference: The Jest Object

درس 30

31

API Reference: Configuring Jest

درس 31

32

API Reference: Jest CLI Options

درس 32

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Jest.js مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها