چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای دوره Kubernetes تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Kubernetes

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Kubernetes Tutorial: Overview

درس 1

2

Kubernetes Tutorial: Architecture

درس 2

3

Kubernetes Tutorial: Setup

درس 3

4

Kubernetes Tutorial: Images

درس 4

5

Kubernetes Tutorial: Jobs

درس 5

6

Kubernetes Tutorial: Labels & Selectors

درس 6

7

Kubernetes Tutorial: Namespace

درس 7

8

Kubernetes Tutorial: Node

درس 8

9

Kubernetes Tutorial: Service

درس 9

10

Kubernetes Tutorial: Pod

درس 10

11

Kubernetes Tutorial: Replication Controller

درس 11

12

Kubernetes Tutorial: Replica Sets

درس 12

13

Kubernetes Tutorial: Deployments

درس 13

14

Kubernetes Tutorial: Volumes

درس 14

15

Kubernetes Tutorial: Secrets

درس 15

16

Kubernetes Tutorial: Network Policy

درس 16

17

Advanced Kubernetes: API

درس 17

18

Advanced Kubernetes: Kubectl

درس 18

19

Advanced Kubernetes: Kubectl Commands

درس 19

20

Advanced Kubernetes: Creating an App

درس 20

21

Advanced Kubernetes: App Deployment

درس 21

22

Advanced Kubernetes: Autoscaling

درس 22

23

Advanced Kubernetes: Dashboard Setup

درس 23

24

Advanced Kubernetes: Monitoring

درس 24

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Kubernetes مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها