چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای فریمورک PhP Laravel تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی فریم ورک PhP Laravel

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Laravel Tutorial: Overview

درس 1

2

Laravel Tutorial: Installation

درس 2

3

Laravel Tutorial: Application Structure

درس 3

4

Laravel Tutorial: Configuration

درس 4

5

Laravel Tutorial: Routing

درس 5

6

Laravel Tutorial: Middleware

درس 6

7

Laravel Tutorial: Namespaces

درس 7

8

Laravel Tutorial: Controllers

درس 8

9

Laravel Tutorial: Request

درس 9

10

Laravel Tutorial: Cookie

درس 10

11

Laravel Tutorial: Response

درس 11

12

Laravel Tutorial: Views

درس 12

13

Laravel Tutorial: Blade Templates

درس 13

14

Laravel Tutorial: Redirections

درس 14

15

Laravel Tutorial: Working With Database

درس 15

16

Laravel Tutorial: Errors & Logging

درس 16

17

Laravel Tutorial: Forms

درس 17

18

Laravel Tutorial: Localization

درس 18

19

Laravel Tutorial: Session

درس 19

20

Laravel Tutorial: Validation

درس 20

21

Laravel Tutorial: File Uploading

درس 21

22

Laravel Tutorial: Sending Email

درس 22

23

Laravel Tutorial: Ajax

درس 23

24

Laravel Tutorial: Error Handling

درس 24

25

Laravel Tutorial: Event Handling

درس 25

26

Laravel Tutorial: Facades

درس 26

27

Laravel Tutorial: Contracts

درس 27

28

Laravel Tutorial: CSRF Protection

درس 28

29

Laravel Tutorial: Authentication

درس 29

30

Laravel Tutorial: Authorization

درس 30

31

Laravel Tutorial: Artisan Console

درس 31

32

Laravel Tutorial: Encryption

درس 32

33

Laravel Tutorial: Hashing

درس 33

34

Laravel Tutorial: Understanding Release Process

درس 34

35

Laravel Tutorial: Guest User Gates

درس 35

36

Laravel Tutorial: Artisan Commands

درس 36

37

Laravel Tutorial: Pagination Customizations

درس 37

38

Laravel Tutorial: Dump Server

درس 38

39

Laravel Tutorial: Action URL

درس 39

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های PhP Laravel مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تگ ها