چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای زبان برنامه نویسی Objective-C تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی زبان برنامه نویسی Objective-C

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Basic Objective-C: Overview

درس 1

2

Basic Objective-C: Environment Setup

درس 2

3

Basic Objective-C: Program Structure

درس 3

4

Basic Objective-C: Basic Syntax

درس 4

5

Basic Objective-C: Data Types

درس 5

6

Basic Objective-C: Variables

درس 6

7

Basic Objective-C: Constants

درس 7

8

Basic Objective-C: Operators

درس 8

9

Basic Objective-C: Loops

درس 9

10

Basic Objective-C: Decision Making

درس 10

11

Basic Objective-C: Functions

درس 11

12

Basic Objective-C: Blocks

درس 12

13

Basic Objective-C: Numbers

درس 13

14

Basic Objective-C: Arrays

درس 14

15

Basic Objective-C: Pointers

درس 15

16

Basic Objective-C: Strings

درس 16

17

Basic Objective-C: Structures

درس 17

18

Basic Objective-C: Preprocessors

درس 18

19

Basic Objective-C: Typedef

درس 19

20

Basic Objective-C: Type Casting

درس 20

21

Basic Objective-C: Log Handling

درس 21

22

Basic Objective-C: Error Handling

درس 22

23

Basic Objective-C: Command-Line Arguments

درس 23

24

Advanced Objective-C: Classes & Objects

درس 24

25

Advanced Objective-C: Inheritance

درس 25

26

Advanced Objective-C: Polymorphism

درس 26

27

Advanced Objective-C: Data Encapsulation

درس 27

28

Advanced Objective-C: Categories

درس 28

29

Advanced Objective-C: Posing

درس 29

30

Advanced Objective-C: Extensions

درس 30

31

Advanced Objective-C: Protocols

درس 31

32

Advanced Objective-C: Dynamic Binding

درس 32

33

Advanced Objective-C: Composite Objects

درس 33

34

Advanced Objective-C: Foundation Framework

درس 34

35

Advanced Objective-C: Fast Enumeration

درس 35

36

Advanced Objective-C: Memory Management

درس 36

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 30 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Objective-C مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها