چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای زبان برنامه نویسی PhP تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره کامل برنامه نویسی PhP

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

PhP Basics: Introduction

درس 1

2

PhP Basics: Installation

درس 2

3

PhP Basics: Syntax

درس 3

4

PhP Basics: Comments

درس 4

5

PhP Basics: Variables

درس 5

6

PhP Basics: echo and print Statements

درس 6

7

PhP Basics: Data Types

درس 7

8

PhP Basics: Strings

درس 8

9

PhP Basics: Numbers

درس 9

10

PhP Basics: Constants

درس 10

11

PhP Basics: Operators

درس 11

12

PhP Basics: if...else...elseif Statements

درس 12

13

PhP Basics: switch Statement

درس 13

14

PhP Basics: while Loops

درس 14

15

PhP Basics: for Loops

درس 15

16

PhP Basics: Functions

درس 16

17

PhP Basics: Arrays

درس 17

18

PhP Basics: Sorting Arrays

درس 18

19

PhP Basics: Global Variables - Superglobals

درس 19

20

PHP Forms: Form Handling

درس 20

21

PHP Forms: Form Validation

درس 21

22

PHP Forms: Forms - Required Fields

درس 22

23

PHP Forms: Forms - Validate E-mail and URL

درس 23

24

PHP Forms: Complete Form Example

درس 24

25

PHP Advanced: Multidimensional Arrays

درس 25

26

PHP Advanced: Date and Time

درس 26

27

PHP Advanced: Include Files

درس 27

28

PHP Advanced: File Handling

درس 28

29

PHP Advanced: File Open/Read/Close

درس 29

30

PHP Advanced: File Create/Write

درس 30

31

PHP Advanced: File Upload

درس 31

32

PHP Advanced: Cookies

درس 32

33

PHP Advanced: Sessions

درس 33

34

PHP Advanced: Filters

درس 34

35

PHP Advanced: Filters Advanced

درس 35

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های PhP مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تگ ها