چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای زبان برنامه نویسی R تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره جامع زبان برنامه نویسی R (مقدماتی و پیشرفته)

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

R Tutorial: Overview

درس 1

2

R Tutorial: Environment Setup

درس 2

3

R Tutorial: Basic Syntax

درس 3

4

R Tutorial: Data Types

درس 4

5

R Tutorial: Variables

درس 5

6

R Tutorial: Operators

درس 6

7

R Tutorial: Decision Making

درس 7

8

R Tutorial: Loops

درس 8

9

R Tutorial: Functions

درس 9

10

R Tutorial: Strings

درس 10

11

R Tutorial: Vectors

درس 11

12

R Tutorial: Lists

درس 12

13

R Tutorial: Matrices

درس 13

14

R Tutorial: Arrays

درس 14

15

R Tutorial: Factors

درس 15

16

R Tutorial: Data Frames

درس 16

17

R Tutorial: Packages

درس 17

18

R Tutorial: Data Reshaping

درس 18

19

R Data Interfaces: R - CSV Files

درس 19

20

R Data Interfaces: R - Excel Files

درس 20

21

R Data Interfaces: R - Binary Files

درس 21

22

R Data Interfaces: R - XML Files

درس 22

23

R Data Interfaces: R - JSON Files

درس 23

24

R Data Interfaces: R - Web Data

درس 24

25

R Data Interfaces: R - Database

درس 25

26

R Charts & Graphs: R - Pie Charts

درس 26

27

R Charts & Graphs: R - Bar Charts

درس 27

28

R Charts & Graphs: R - Boxplots

درس 28

29

R Charts & Graphs: R - Histograms

درس 29

30

R Charts & Graphs: R - Line Graphs

درس 30

31

R Charts & Graphs: R - Scatterplots

درس 31

32

R Statistics Examples: R - Mean, Median & Mode

درس 32

33

R Statistics Examples: R - Linear Regression

درس 33

34

R Statistics Examples: R - Multiple Regression

درس 34

35

R Statistics Examples: R - Logistic Regression

درس 35

36

R Statistics Examples: R - Normal Distribution

درس 36

37

R Statistics Examples: R - Binomial Distribution

درس 37

38

R Statistics Examples: R - Poisson Regression

درس 38

39

R Statistics Examples: R - Analysis of Covariance

درس 39

40

R Statistics Examples: R - Time Series Analysis

درس 40

41

R Statistics Examples: R - Nonlinear Least Square

درس 41

42

R Statistics Examples: R - Decision Tree

درس 42

43

R Statistics Examples: R - Random Forest

درس 43

44

R Statistics Examples: R - Survival Analysis

درس 44

45

R Statistics Examples: R - Chi Square Tests

درس 45

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 25 ساعتتوجه:
تمامی فایل های R مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تگ ها