چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای زبان برنامه نویسی Ruby تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره کامل زبان برنامه نویسی Ruby

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Ruby Basics: Overview

درس 1

2

Ruby Basics: Environment Setup

درس 2

3

Ruby Basics: Syntax

درس 3

4

Ruby Basics: Classes and Objects

درس 4

5

Ruby Basics: Variables, Constants and Literals

درس 5

6

Ruby Basics: Operators

درس 6

7

Ruby Basics: Comments

درس 7

8

Ruby Basics: if...else, case, unless

درس 8

9

Ruby Basics: Loops

درس 9

10

Ruby Basics: Methods

درس 10

11

Ruby Basics: Blocks

درس 11

12

Ruby Basics: Modules and Mixins

درس 12

13

Ruby Basics: Strings

درس 13

14

Ruby Basics: Arrays

درس 14

15

Ruby Basics: Hashes

درس 15

16

Ruby Basics: Date & Time

درس 16

17

Ruby Basics: Ranges

درس 17

18

Ruby Basics: Iterators

درس 18

19

Ruby Basics: File I/O

درس 19

20

Ruby Basics: Exceptions

درس 20

21

Ruby Advanced: Object Oriented

درس 21

22

Ruby Advanced: Regular Expressions

درس 22

23

Ruby Advanced: Database Access

درس 23

24

Ruby Advanced: Web Applications - CGI Programming

درس 24

25

Ruby Advanced: Sending Email using Ruby - SMTP

درس 25

26

Ruby Advanced: Socket Programming

درس 26

27

Ruby Advanced: XML, XSLT and XPath Tutorial

درس 27

28

Ruby Advanced: Web Services with Ruby - SOAP4R

درس 28

29

Ruby Advanced: Tk Guide

درس 29

30

Ruby Advanced: Ruby / LDAP Tutorial

درس 30

31

Ruby Advanced: Multithreading

درس 31

32

Ruby Advanced: Built-in Functions

درس 32

33

Ruby Advanced: Predefined Variables

درس 33

34

Ruby Advanced: Predefined Constants

درس 34

35

Ruby Advanced: Associated Tools

درس 35

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 30 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Ruby مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها