چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای زبان برنامه نویسی Swift تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی برنامه نویسی Swift

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Swift Tutorial: Overview

درس 1

2

Swift Tutorial: Environment

درس 2

3

Swift Tutorial: Basic Syntax

درس 3

4

Swift Tutorial: Data Types

درس 4

5

Swift Tutorial: Variables

درس 5

6

Swift Tutorial: Optionals

درس 6

7

Swift Tutorial: Tuples

درس 7

8

Swift Tutorial: Constants

درس 8

9

Swift Tutorial: Literals

درس 9

10

Swift Tutorial: Operators

درس 10

11

Swift Tutorial: Decision Making

درس 11

12

Swift Tutorial: Loops

درس 12

13

Swift Tutorial: Strings

درس 13

14

Swift Tutorial: Characters

درس 14

15

Swift Tutorial: Arrays

درس 15

16

Swift Tutorial: Sets

درس 16

17

Swift Tutorial: Dictionaries

درس 17

18

Swift Tutorial: Functions

درس 18

19

Swift Tutorial: Closures

درس 19

20

Swift Tutorial: Enumerations

درس 20

21

Swift Tutorial: Structures

درس 21

22

Swift Tutorial: Classes

درس 22

23

Swift Tutorial: Properties

درس 23

24

Swift Tutorial: Methods

درس 24

25

Swift Tutorial: Subscripts

درس 25

26

Swift Tutorial: Inheritance

درس 26

27

Swift Tutorial: Initialization

درس 27

28

Swift Tutorial: Deinitialization

درس 28

29

Swift Tutorial: ARC Overview

درس 29

30

Swift Tutorial: Optional Chaining

درس 30

31

Swift Tutorial: Type Casting

درس 31

32

Swift Tutorial: Extensions

درس 32

33

Swift Tutorial: Protocols

درس 33

34

Swift Tutorial: Generics

درس 34

35

Swift Tutorial: Access Control

درس 35

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Swift مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها