چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای کتابخانه TensorFlow تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی کتابخانه TensorFlow

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

TensorFlow Tutorial: TensorFlow - Introduction

درس 1

2

TensorFlow Tutorial: TensorFlow - Installation

درس 2

3

TensorFlow Tutorial: Understanding Artificial Intelligence

درس 3

4

TensorFlow Tutorial: Mathematical Foundations

درس 4

5

TensorFlow Tutorial: Machine Learning & Deep Learning

درس 5

6

TensorFlow Tutorial: TensorFlow - Basics

درس 6

7

TensorFlow Tutorial: Convolutional Neural Networks

درس 7

8

TensorFlow Tutorial: Recurrent Neural Networks

درس 8

9

TensorFlow Tutorial: TensorBoard Visualization

درس 9

10

TensorFlow Tutorial: TensorFlow - Word Embedding

درس 10

11

TensorFlow Tutorial: Single Layer Perceptron

درس 11

12

TensorFlow Tutorial: TensorFlow - Linear Regression

درس 12

13

TensorFlow Tutorial: TFLearn and its installation

درس 13

14

TensorFlow Tutorial: CNN and RNN Difference

درس 14

15

TensorFlow Tutorial: TensorFlow - Keras

درس 15

16

TensorFlow Tutorial: TensorFlow - Distributed Computing

درس 16

17

TensorFlow Tutorial: TensorFlow - Exporting

درس 17

18

TensorFlow Tutorial: Multi-Layer Perceptron Learning

درس 18

19

TensorFlow Tutorial: Hidden Layers of Perceptron

درس 19

20

TensorFlow Tutorial: TensorFlow - Optimizers

درس 20

21

TensorFlow Tutorial: TensorFlow - XOR Implementation

درس 21

22

TensorFlow Tutorial: Gradient Descent Optimization

درس 22

23

TensorFlow Tutorial: TensorFlow - Forming Graphs

درس 23

24

TensorFlow Tutorial: Image Recognition using TensorFlow

درس 24

25

Recommendations for Neural Network Training

درس 25

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های TensorFlow مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها