چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای کتابخانه Jupyter تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی کتابخانه Jupyter

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Jupyter Tutorial: Overview

درس 1

2

IPython: IPython - Introduction

درس 2

3

IPython: IPython - Installation

درس 3

4

IPython: IPython - Getting Started

درس 4

5

IPython: Running & Editing Python Script

درس 5

6

IPython: IPython - History Command

درس 6

7

IPython: IPython - System Commands

درس 7

8

IPython: IPython - Command Line Options

درس 8

9

IPython: Dynamic Object Introspection

درس 9

10

IPython: IPython - IO Caching

درس 10

11

IPython: Setting IPython as Default Python Environment

درس 11

12

IPython: Importing Python Shell Code

درس 12

13

IPython: IPython - Embedding IPython

درس 13

14

IPython: IPython - Magic Commands

درس 14

15

Jupyter: Project Jupyter - Overview

درس 15

16

Jupyter: Jupyter Notebook - Introduction

درس 16

17

Jupyter: Working With Jupyter Online

درس 17

18

Jupyter: Installation and Getting Started

درس 18

19

Jupyter: Jupyter Notebook - Dashboard

درس 19

20

Jupyter: Jupyter Notebook - User Interface

درس 20

21

Jupyter: Jupyter Notebook - Types of Cells

درس 21

22

Jupyter: Jupyter Notebook - Editing

درس 22

23

Jupyter: Jupyter Notebook - Markdown Cells

درس 23

24

Jupyter: Cell Magic Functions

درس 24

25

Jupyter: Jupyter Notebook - Plotting

درس 25

26

Jupyter: Converting Notebooks

درس 26

27

Jupyter: Jupyter Notebook - IPyWidgets

درس 27

28

QtConsole: QtConsole - Getting Started

درس 28

29

QtConsole: QtConsole - Multiline Editing

درس 29

30

QtConsole: QtConsole - Inline Graphics

درس 30

31

QtConsole: QtConsole - Save to Html

درس 31

32

QtConsole: QtConsole - Multiple Consoles

درس 32

33

QtConsole: Connecting to Jupyter Notebook

درس 33

34

QtConsole: Using github and nbviewer

درس 34

35

JupyterLab: JupyterLab - Overview

درس 35

36

JupyterLab: Installation & Getting Started

درس 36

37

JupyterLab: JupyterLab - Interface

درس 37

38

JupyterLab: JupyterLab - Installing R Kernel

درس 38

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Jupyter مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها