چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای زبان برنامه نویسی #C تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره کامل زبان برنامه نویسی #C

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

C# Basic and Object Oriented: Introduction

درس 1

2

C# Basic and Object Oriented: Environment

درس 2

3

C# Basic and Object Oriented: Program Structure

درس 3

4

C# Basic and Object Oriented: Basic Syntax

درس 4

5

C# Basic and Object Oriented: Data Types

درس 5

6

C# Basic and Object Oriented: Type Conversion

درس 6

7

C# Basic and Object Oriented: Variables

درس 7

8

C# Basic and Object Oriented: Constants

درس 8

9

C# Basic and Object Oriented: Operators

درس 9

10

C# Basic and Object Oriented: Decision Making

درس 10

11

C# Basic and Object Oriented: Loops

درس 11

12

C# Basic and Object Oriented: Encapsulation

درس 12

13

C# Basic and Object Oriented: Methods

درس 13

14

C# Basic and Object Oriented: Nullables

درس 14

15

C# Basic and Object Oriented: Arrays

درس 15

16

C# Basic and Object Oriented: Strings

درس 16

17

C# Basic and Object Oriented: Structure

درس 17

18

C# Basic and Object Oriented: Enums

درس 18

19

C# Basic and Object Oriented: Classes

درس 19

20

C# Basic and Object Oriented: Inheritance

درس 20

21

C# Basic and Object Oriented: Polymorphism

درس 21

22

C# Basic and Object Oriented: Operator Overloading

درس 22

23

C# Basic and Object Oriented: Interfaces

درس 23

24

C# Basic and Object Oriented: Namespaces

درس 24

25

C# Basic and Object Oriented: Preprocessor Directives

درس 25

26

C# Basic and Object Oriented: Regular Expressions

درس 26

27

C# Basic and Object Oriented: Exception Handling

درس 27

28

C# Basic and Object Oriented: File I/O

درس 28

29

C# Advanced: Attributes

درس 29

30

C# Advanced: Reflection

درس 30

31

C# Advanced: Properties

درس 31

32

C# Advanced: Indexers

درس 32

33

C# Advanced: Delegates

درس 33

34

C# Advanced: Events

درس 34

35

C# Advanced: Collections

درس 35

36

C# Advanced: Generics

درس 36

37

C# Advanced: Anonymous Methods

درس 37

38

C# Advanced: Unsafe Codes

درس 38

39

C# Advanced: Multithreading

درس 39

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 30 ساعتمباحث پیشرفته در #C

درس

موضوع درس

pdf فایل

زمان تخمینی مورد نیاز

1

Building Beutiful Interface with WPF in C#

WPF

6 ساعت

2

3 Layer Programming with C#

3-Layer

5 ساعت

3

Cryptography in .Net Framework

Cryptography

7 ساعت

4

Making Report with Stimulsoft and Crystal Report in C#

Stimulsoft

3 ساعتکار با پایگاه های داده در #C

درس

موضوع درس

pdf فایل

زمان تخمینی مورد نیاز

1

Working with Access Database in C#

Access

4 ساعت

2

Working with "LINQ to SQL" in C#

LINQ

3 ساعت

3

Working with SQLite Database in C#

SQLite

3 ساعتتوجه:
تمامی فایل های سی شارپ مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تگ ها