من سرفصل های زیر را برای زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت و فریمورک جی کوئری تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.


JavaScript
jQuery
JavaScript ES6
jQuery UI
JavaScript Tutorial
jQuery Tutorial
JavaScript Video Lecture
jQuery Video Lecture
JavaScript Tutor
JavaScript Online Tutor
jQuery Tutor
jQuery Online Tutor

دوره مقدماتی جاوا اسکریپت

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

Javascript Basics Tutorial: Overview

درس 1

2

Javascript Basics Tutorial: Syntax

درس 2

3

Javascript Basics Tutorial: Enabling JavaScript in Browsers

درس 3

4

Javascript Basics Tutorial: Placement in HTML File

درس 4

5

Javascript Basics Tutorial: Variables

درس 5

6

Javascript Basics Tutorial: Operators

درس 6

7

Javascript Basics Tutorial: if...else Statement

درس 7

8

Javascript Basics Tutorial: Switch Case

درس 8

9

Javascript Basics Tutorial: While Loops

درس 9

10

Javascript Basics Tutorial: For Loop

درس 10

11

Javascript Basics Tutorial: for...in loop

درس 11

12

Javascript Basics Tutorial: Loop Control

درس 12

13

Javascript Basics Tutorial: Functions

درس 13

14

Javascript Basics Tutorial: Events

درس 14

15

Javascript Basics Tutorial: JavaScript and Cookies

درس 15

16

Javascript Basics Tutorial: Page Redirection

درس 16

17

Javascript Basics Tutorial: Dialog Boxes

درس 17

18

Javascript Basics Tutorial: Void Keyword

درس 18

19

Javascript Basics Tutorial: Page Printing

درس 19

20

JavaScript Objects: Objects

درس 20

21

JavaScript Objects: Number

درس 21

22

JavaScript Objects: Boolean

درس 22

23

JavaScript Objects: Strings

درس 23

24

JavaScript Objects: Arrays

درس 24

25

JavaScript Objects: Date

درس 25

26

JavaScript Objects: Math

درس 26

27

JavaScript Objects: RegExp

درس 27

28

JavaScript Objects: HTML DOM

درس 28

29

JavaScript Advanced: Error Handling

درس 29

30

JavaScript Advanced: Validations

درس 30

31

JavaScript Advanced: Animation

درس 31

32

JavaScript Advanced: Multimedia

درس 32

33

JavaScript Advanced: Debugging

درس 33

34

JavaScript Advanced: Image Map

درس 34

35

JavaScript Advanced: Browsers

درس 35

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعت


JavaScript
jQuery
JavaScript ES6
jQuery UI
JavaScript Tutorial
jQuery Tutorial
JavaScript Video Lecture
jQuery Video Lecture
JavaScript Tutor
JavaScript Online Tutor
jQuery Tutor
jQuery Online Tutor

دوره مقدماتی جی کوئری

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

jQuery Tutorial: Overview

درس 1

2

jQuery Tutorial: Basics

درس 2

3

jQuery Tutorial: Selectors

درس 3

4

jQuery Tutorial: Attributes

درس 4

5

jQuery Tutorial: Traversing

درس 5

6

jQuery Tutorial: CSS

درس 6

7

jQuery Tutorial: DOM

درس 7

8

jQuery Tutorial: Events

درس 8

9

jQuery Tutorial: AJAX

درس 9

10

jQuery Tutorial: Effects

درس 10

11

jQuery UI: Interactions

درس 11

12

jQuery UI: Widgets

درس 12

13

jQuery UI: Theming

درس 13

14

jQuery Plugins: Plugins

درس 14

15

jQuery Plugins: PagePiling.js

درس 15

16

jQuery Plugins: Flickerplate.js

درس 16

17

jQuery Plugins: Multiscroll.js

درس 17

18

jQuery Plugins: Slidebar.js

درس 18

19

jQuery Plugins: Rowgrid.js

درس 19

20

jQuery Plugins: Alertify.js

درس 20

21

jQuery Plugins: Progressbar.js

درس 21

22

jQuery Plugins: Slideshow.js

درس 22

23

jQuery Plugins: Drawsvg.js

درس 23

24

jQuery Plugins: Tagsort.js

درس 24

25

jQuery Plugins: LogosDistort.js

درس 25

26

jQuery Plugins: Filer.js

درس 26

27

jQuery Plugins: Whatsnearby.js

درس 27

28

jQuery Plugins: Checkout.js

درس 28

29

jQuery Plugins: Blockrain.js

درس 29

30

jQuery Plugins: Producttour.js

درس 30

31

jQuery Plugins: Megadropdown.js

درس 31

32

jQuery Plugins: Weather.js

درس 32

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 10 ساعت


JavaScript
jQuery
JavaScript ES6
jQuery UI
JavaScript Tutorial
jQuery Tutorial
JavaScript Video Lecture
jQuery Video Lecture
JavaScript Tutor
JavaScript Online Tutor
jQuery Tutor
jQuery Online Tutor

دوره مقدماتی AJAX

درس

موضوع درس

فایل pdf

1

AJAX Tutorial: What is AJAX?

درس 1

2

AJAX Tutorial: Technologies

درس 2

3

AJAX Tutorial: Examples

درس 3

4

AJAX Tutorial: Browser Support

درس 4

5

AJAX Tutorial: Action

درس 5

6

AJAX Tutorial: XMLHttpRequest

درس 6

7

AJAX Tutorial: Database Operations

درس 7

8

AJAX Tutorial: Security

درس 8

9

AJAX Tutorial: Issues

درس 9

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 5 ساعت


JavaScript
jQuery
JavaScript ES6
jQuery UI
JavaScript Tutorial
jQuery Tutorial
JavaScript Video Lecture
jQuery Video Lecture
JavaScript Tutor
JavaScript Online Tutor
jQuery Tutor
jQuery Online Tutor

توجه:
تمامی فایل های جاوا اسکریپت و جی کوئری مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.


JavaScript
jQuery
JavaScript ES6
jQuery UI
JavaScript Tutorial
jQuery Tutorial
JavaScript Video Lecture
jQuery Video Lecture
JavaScript Tutor
JavaScript Online Tutor
jQuery Tutor
jQuery Online Tutor

تماس با من!

مکان

خیابان شهید نامجو، تهران، ایران

ایمیل

info@mohammadijoo.ir

شماره تماس

09124908372

لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید: