چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای زبان برنامه نویسی Perl تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی زبان برنامه نویسی Perl

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Perl Basics: Introduction

درس 1

2

Perl Basics: Environment

درس 2

3

Perl Basics: Syntax Overview

درس 3

4

Perl Basics: Data Types

درس 4

5

Perl Basics: Variables

درس 5

6

Perl Basics: Scalars

درس 6

7

Perl Basics: Arrays

درس 7

8

Perl Basics: Hashes

درس 8

9

Perl Basics: IF...ELSE

درس 9

10

Perl Basics: Loops

درس 10

11

Perl Basics: Operators

درس 11

12

Perl Basics: Date & Time

درس 12

13

Perl Basics: Subroutines

درس 13

14

Perl Basics: References

درس 14

15

Perl Basics: Formats

درس 15

16

Perl Basics: File I/O

درس 16

17

Perl Basics: Directories

درس 17

18

Perl Basics: Error Handling

درس 18

19

Perl Basics: Special Variables

درس 19

20

Perl Basics: Coding Standard

درس 20

21

Perl Basics: Regular Expressions

درس 21

22

Perl Basics: Sending Email

درس 22

23

Perl Advanced: Socket Programming

درس 23

24

Perl Advanced: Object Oriented

درس 24

25

Perl Advanced: Database Access

درس 25

26

Perl Advanced: CGI Programming

درس 26

27

Perl Advanced: Packages & Modules

درس 27

28

Perl Advanced: Process Management

درس 28

29

Perl Advanced: Embedded Documentation

درس 29

30

Perl Advanced: Functions References

درس 30

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Perl مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها