چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای کتابخانه PyTorch تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی PyTorch

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

PyTorch Tutorial: PyTorch - Introduction

درس 1

2

PyTorch Tutorial: PyTorch - Installation

درس 2

3

PyTorch Tutorial: Mathematical Building Blocks of Neural Networks

درس 3

4

PyTorch Tutorial: PyTorch - Neural Network Basics

درس 4

5

PyTorch Tutorial: Universal Workflow of Machine Learning

درس 5

6

PyTorch Tutorial: Machine Learning vs. Deep Learning

درس 6

7

PyTorch Tutorial: Implementing First Neural Network

درس 7

8

PyTorch Tutorial: Neural Networks to Functional Blocks

درس 8

9

PyTorch Tutorial: PyTorch - Terminologies

درس 9

10

PyTorch Tutorial: PyTorch - Loading Data

درس 10

11

PyTorch Tutorial: PyTorch - Linear Regression

درس 11

12

PyTorch Tutorial: PyTorch - Convolutional Neural Network

درس 12

13

PyTorch Tutorial: PyTorch - Recurrent Neural Network

درس 13

14

PyTorch Tutorial: PyTorch - Datasets

درس 14

15

PyTorch Tutorial: PyTorch - Introduction to Convents

lesson 14

16

PyTorch Tutorial: Training a Convent from Scratch

lesson 15

17

PyTorch Tutorial: PyTorch - Feature Extraction in Convents

lesson 16

18

PyTorch Tutorial: PyTorch - Visualization of Convents

lesson 17

19

PyTorch Tutorial: Sequence Processing with Convents

lesson 18

20

PyTorch Tutorial: PyTorch - Word Embedding

lesson 19

21

PyTorch Tutorial: PyTorch - Recursive Neural Networks

lesson 20

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های PyTorch مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها