چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای زبان برنامه نویسی R تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره جامع زبان برنامه نویسی R (مقدماتی و پیشرفته)

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

R Tutorial: Overview

درس 1

2

R Tutorial: Environment Setup

درس 2

3

R Tutorial: Basic Syntax

درس 3

4

R Tutorial: Data Types

درس 4

5

R Tutorial: Variables

درس 5

6

R Tutorial: Operators

درس 6

7

R Tutorial: Decision Making

درس 7

8

R Tutorial: Loops

درس 8

9

R Tutorial: Functions

درس 9

10

R Tutorial: Strings

درس 10

11

R Tutorial: Vectors

درس 11

12

R Tutorial: Lists

درس 12

13

R Tutorial: Matrices

درس 13

14

R Tutorial: Arrays

درس 14

15

R Tutorial: Factors

درس 15

16

R Tutorial: Data Frames

درس 16

17

R Tutorial: Packages

درس 17

18

R Tutorial: Data Reshaping

درس 18

19

R Data Interfaces: R - CSV Files

درس 19

20

R Data Interfaces: R - Excel Files

درس 20

21

R Data Interfaces: R - Binary Files

درس 21

22

R Data Interfaces: R - XML Files

درس 22

23

R Data Interfaces: R - JSON Files

درس 23

24

R Data Interfaces: R - Web Data

درس 24

25

R Data Interfaces: R - Database

درس 25

26

R Charts & Graphs: R - Pie Charts

درس 26

27

R Charts & Graphs: R - Bar Charts

درس 27

28

R Charts & Graphs: R - Boxplots

درس 28

29

R Charts & Graphs: R - Histograms

درس 29

30

R Charts & Graphs: R - Line Graphs

درس 30

31

R Charts & Graphs: R - Scatterplots

درس 31

32

R Statistics Examples: R - Mean, Median & Mode

درس 32

33

R Statistics Examples: R - Linear Regression

درس 33

34

R Statistics Examples: R - Multiple Regression

درس 34

35

R Statistics Examples: R - Logistic Regression

درس 35

36

R Statistics Examples: R - Normal Distribution

درس 36

37

R Statistics Examples: R - Binomial Distribution

درس 37

38

R Statistics Examples: R - Poisson Regression

درس 38

39

R Statistics Examples: R - Analysis of Covariance

درس 39

40

R Statistics Examples: R - Time Series Analysis

درس 40

41

R Statistics Examples: R - Nonlinear Least Square

درس 41

42

R Statistics Examples: R - Decision Tree

درس 42

43

R Statistics Examples: R - Random Forest

درس 43

44

R Statistics Examples: R - Survival Analysis

درس 44

45

R Statistics Examples: R - Chi Square Tests

درس 45

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 25 ساعتتوجه:
تمامی فایل های R مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تگ ها