چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای کتابخانه Jupyter تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی کتابخانه Jupyter

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Jupyter Tutorial: Overview

درس 1

2

IPython: IPython - Introduction

درس 2

3

IPython: IPython - Installation

درس 3

4

IPython: IPython - Getting Started

درس 4

5

IPython: Running & Editing Python Script

درس 5

6

IPython: IPython - History Command

درس 6

7

IPython: IPython - System Commands

درس 7

8

IPython: IPython - Command Line Options

درس 8

9

IPython: Dynamic Object Introspection

درس 9

10

IPython: IPython - IO Caching

درس 10

11

IPython: Setting IPython as Default Python Environment

درس 11

12

IPython: Importing Python Shell Code

درس 12

13

IPython: IPython - Embedding IPython

درس 13

14

IPython: IPython - Magic Commands

درس 14

15

Jupyter: Project Jupyter - Overview

درس 15

16

Jupyter: Jupyter Notebook - Introduction

درس 16

17

Jupyter: Working With Jupyter Online

درس 17

18

Jupyter: Installation and Getting Started

درس 18

19

Jupyter: Jupyter Notebook - Dashboard

درس 19

20

Jupyter: Jupyter Notebook - User Interface

درس 20

21

Jupyter: Jupyter Notebook - Types of Cells

درس 21

22

Jupyter: Jupyter Notebook - Editing

درس 22

23

Jupyter: Jupyter Notebook - Markdown Cells

درس 23

24

Jupyter: Cell Magic Functions

درس 24

25

Jupyter: Jupyter Notebook - Plotting

درس 25

26

Jupyter: Converting Notebooks

درس 26

27

Jupyter: Jupyter Notebook - IPyWidgets

درس 27

28

QtConsole: QtConsole - Getting Started

درس 28

29

QtConsole: QtConsole - Multiline Editing

درس 29

30

QtConsole: QtConsole - Inline Graphics

درس 30

31

QtConsole: QtConsole - Save to Html

درس 31

32

QtConsole: QtConsole - Multiple Consoles

درس 32

33

QtConsole: Connecting to Jupyter Notebook

درس 33

34

QtConsole: Using github and nbviewer

درس 34

35

JupyterLab: JupyterLab - Overview

درس 35

36

JupyterLab: Installation & Getting Started

درس 36

37

JupyterLab: JupyterLab - Interface

درس 37

38

JupyterLab: JupyterLab - Installing R Kernel

درس 38

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Jupyter مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تگ ها