چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای دوره آموزشی Apache Cassandra تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Apache Cassandra

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Cassandra Tutorial: Introduction

درس 1

2

Cassandra Tutorial: Architecture

درس 2

3

Cassandra Tutorial: Data Model

درس 3

4

Cassandra Tutorial: Installation

درس 4

5

Cassandra Tutorial: Referenced Api

درس 5

6

Cassandra Tutorial: Cqlsh

درس 6

7

Cassandra Tutorial: Shell Commands

درس 7

8

Cassandra Keyspace Operations: Create Keyspace

درس 8

9

Cassandra Keyspace Operations: Alter Keyspace

درس 9

10

Cassandra Keyspace Operations: Drop Keyspace

درس 10

11

Cassandra Table Operations: Create Table

درس 11

12

Cassandra Table Operations: Alter Table

درس 12

13

Cassandra Table Operations: Drop Table

درس 13

14

Cassandra Table Operations: Truncate Table

درس 14

15

Cassandra Table Operations: Create Index

درس 15

16

Cassandra Table Operations: Drop Index

درس 16

17

Cassandra Table Operations: Batch

درس 17

18

Cassandra CURD Operations: Create Data

درس 18

19

Cassandra CURD Operations: Update Data

درس 19

20

Cassandra CURD Operations: Read Data

درس 20

21

Cassandra CURD Operations: Delete Data

درس 21

22

Cassandra CQL Types: CQL Datatypes

درس 22

23

Cassandra CQL Types: CQL Collections

درس 23

24

Cassandra CQL Types: CQL User Defined Datatypes

درس 24

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 15 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Apache Cassandra مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها