چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای دوره پایگاه داده MongoDB تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی پایگاه داده MongoDB

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

MongoDB Tutorial: Overview

درس 1

2

MongoDB Tutorial: Advantages

درس 2

3

MongoDB Tutorial: Environment

درس 3

4

MongoDB Tutorial: Data Modeling

درس 4

5

MongoDB Tutorial: Create Database

درس 5

6

MongoDB Tutorial: Drop Database

درس 6

7

MongoDB Tutorial: Create Collection

درس 7

8

MongoDB Tutorial: Drop Collection

درس 8

9

MongoDB Tutorial: Data Types

درس 9

10

MongoDB Tutorial: Insert Document

درس 10

11

MongoDB Tutorial: Query Document

درس 11

12

MongoDB Tutorial: Update Document

درس 12

13

MongoDB Tutorial: Delete Document

درس 13

14

MongoDB Tutorial: Projection

درس 14

15

MongoDB Tutorial: Limiting Records

درس 15

16

MongoDB Tutorial: Sorting Records

درس 16

17

MongoDB Tutorial: Indexing

درس 17

18

MongoDB Tutorial: Aggregation

درس 18

19

MongoDB Tutorial: Replication

درس 19

20

MongoDB Tutorial: Sharding

درس 20

21

MongoDB Tutorial: Create Backup

درس 21

22

MongoDB Tutorial: Deployment

درس 22

23

MongoDB Tutorial: MongoDB - Java

درس 23

24

MongoDB Tutorial: MongoDB - PHP

درس 24

25

Advanced MongoDB: Relationships

درس 25

26

Advanced MongoDB: Database References

درس 26

27

Advanced MongoDB: Covered Queries

درس 27

28

Advanced MongoDB: Analyzing Queries

درس 28

29

Advanced MongoDB: Atomic Operations

درس 29

30

Advanced MongoDB: Advanced Indexing

درس 30

31

Advanced MongoDB: Indexing Limitations

درس 31

32

Advanced MongoDB: ObjectId

درس 32

33

Advanced MongoDB: Map Reduce

درس 33

34

Advanced MongoDB: Text Search

درس 34

35

Advanced MongoDB: Regular Expression

درس 35

36

Advanced MongoDB: Working with Rockmongo

درس 36

37

Advanced MongoDB: GridFS

درس 37

38

Advanced MongoDB: Capped Collections

درس 38

39

Advanced MongoDB: Auto-Increment Sequence

درس 39

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعتتوجه:
تمامی فایل های MongoDB مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.تگ ها