چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای فریم ورک JavaFX تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 200 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 160 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 120 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.

Javafx_logo.png


دوره مقدماتی Java FX

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

JavaFX Tutorial: Overview

درس 1

2

JavaFX Tutorial: Your First JavaFX Application

درس 2

3

JavaFX Tutorial: JavaFX Stage

درس 3

4

JavaFX Tutorial: JavaFX Scene

درس 4

5

JavaFX Tutorial: JavaFX FXML

درس 5

6

JavaFX Tutorial: JavaFX CSS Styling

درس 6

7

JavaFX Tutorial: JavaFX ImageView

درس 7

8

JavaFX Tutorial: JavaFX Label

درس 8

9

JavaFX Tutorial: JavaFX Hyperlink

درس 9

10

JavaFX Tutorial: JavaFX Button

درس 10

11

JavaFX Tutorial: JavaFX MenuButton

درس 11

12

JavaFX Tutorial: JavaFX SplitMenuButton

درس 12

13

JavaFX Tutorial: JavaFX ToggleButton

درس 13

14

JavaFX Tutorial: JavaFX RadioButton

درس 14

15

JavaFX Tutorial: JavaFX CheckBox

درس 15

16

JavaFX Tutorial: JavaFX ChoiceBox

درس 16

17

JavaFX Tutorial: JavaFX ComboBox

درس 17

18

JavaFX Tutorial: JavaFX ListView

درس 18

19

JavaFX Tutorial: JavaFX DatePicker

درس 19

20

JavaFX Tutorial: JavaFX ColorPicker

درس 20

21

JavaFX Tutorial: JavaFX TextField

درس 21

22

JavaFX Tutorial: JavaFX Slider

درس 22

23

JavaFX Tutorial: JavaFX PasswordField

درس 23

24

JavaFX Tutorial: JavaFX TextArea

درس 24

25

JavaFX Tutorial: JavaFX ToolBar

درس 25

26

JavaFX Tutorial: JavaFX Tooltip

درس 26

27

JavaFX Tutorial: JavaFX ProgressBar

درس 27

28

JavaFX Tutorial: JavaFX FileChooser

درس 28

29

JavaFX Tutorial: JavaFX DirectoryChooser

درس 29

30

JavaFX Tutorial: JavaFX TitledPane

درس 30

31

JavaFX Tutorial: JavaFX Accordion

درس 31

32

JavaFX Tutorial: JavaFX SplitPane

درس 32

33

JavaFX Tutorial: JavaFX TabPane

درس 33

34

JavaFX Tutorial: JavaFX ScrollPane

درس 34

35

JavaFX Tutorial: JavaFX Group

درس 35

36

JavaFX Tutorial: JavaFX HBox

درس 36

37

JavaFX Tutorial: JavaFX VBox

درس 37

38

JavaFX Tutorial: JavaFX Separator

درس 38

39

JavaFX Tutorial: JavaFX FlowPane

درس 39

40

JavaFX Tutorial: JavaFX TilePane

درس 40

41

JavaFX Tutorial: JavaFX GridPane

درس 41

42

JavaFX Tutorial: JavaFX MenuBar

درس 42

43

JavaFX Tutorial: JavaFX ContexMenu

درس 43

44

JavaFX Tutorial: JavaFX WebView

درس 44

45

JavaFX Tutorial: JavaFX PieChart

درس 45

46

JavaFX Tutorial: JavaFX TableView

درس 46

47

JavaFX Tutorial: JavaFX TreeView

درس 47

48

JavaFX Tutorial: JavaFX TreeTableView

درس 48

49

JavaFX Tutorial: JavaFX HTMLEditor

درس 49

50

JavaFX Tutorial: JavaFX Pagination

درس 50

51

JavaFX Tutorial: JavaFX BarChart

درس 51

52

JavaFX Tutorial: JavaFX StackedBarChart

درس 52

53

JavaFX Tutorial: JavaFX ScatterChart

درس 53

54

JavaFX Tutorial: JavaFX LineChart

درس 54

55

JavaFX Tutorial: JavaFX AreaChart

درس 55

56

JavaFX Tutorial: JavaFX StackedAreaChart

درس 56

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 20 ساعت

Javafx_logo.png


توجه:
تمامی فایل های JavaFX مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 200 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 160 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 120 هزار تومان می باشد.

Javafx_logo.png


تگ ها