چرا به معلم خصوصی نیاز داریم؟!
کلیک کنید تا بدانید!من سرفصل های زیر را برای زبان برنامه نویسی تحت موبایل اندروید (Android) تدریس می کنم. هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای یک نفر برابر 150 هزار تومان و برای دو نفر، هر نفر 120 هزار تومان و برای 3 نفر، هر نفر 90 هزار تومان می باشد. در صورت تمایل جهت رزرو کلاس، می توانید با شماره 09124908372، تماس بگیرید.دوره مقدماتی Android

درس

موضوع درس

pdf فایل

1

Android Basics: Overview

درس 1

2

Android Basics: Environment Setup

درس 2

3

Android Basics: Architecture

درس 3

4

Android Basics: Application Components

درس 4

5

Android Basics: Hello World Example

درس 5

6

Android Basics: Resources

درس 6

7

Android Basics: Activities

درس 7

8

Android Basics: Services

درس 8

9

Android Basics: Broadcast Receivers

درس 9

10

Android Basics: Content Providers

درس 10

11

Android Basics: Fragments

درس 11

12

Android Basics: Intents/Filters

درس 12

13

Android - User Interface: UI Layouts

درس 13

14

Android - User Interface: UI Controls

درس 14

15

Android - User Interface: Event Handling

درس 15

16

Android - User Interface: Styles and Themes

درس 16

17

Android - User Interface: Custom Components

درس 17

18

Android Advanced Concepts: Drag and Drop

درس 18

19

Android Advanced Concepts: Notifications

درس 19

20

Android Advanced Concepts: Based Services

درس 20

21

Android Advanced Concepts: Sending Email

درس 21

22

Android Advanced Concepts: Sending SMS

درس 22

23

Android Advanced Concepts: Phone Calls

درس 23

24

Android Advanced Concepts: Publishing Android Application

درس 24

25

Android Useful Examples: Alert Dialoges

درس 25

26

Android Useful Examples: Animations

درس 26

27

Android Useful Examples: Audio Capture

درس 27

28

Android Useful Examples: Audio Manager

درس 28

29

Android Useful Examples: Auto Complete

درس 29

30

Android Useful Examples: Best Practices

درس 30

31

Android Useful Examples: Bluetooth

درس 31

32

Android Useful Examples: Camera

درس 32

33

Android Useful Examples: Clipboard

درس 33

34

Android Useful Examples: Custom Fonts

درس 34

35

Android Useful Examples: Data Backup

درس 35

36

Android Useful Examples: Developer Tools

درس 36

37

Android Useful Examples: Emulator

درس 37

38

Android Useful Examples: Facebook Integration

درس 38

39

Android Useful Examples: Gestures

درس 39

40

Android Useful Examples: Google Maps

درس 40

41

Android Useful Examples: Image Effects

درس 41

42

Android Useful Examples: Image Switcher

درس 42

43

Android Useful Examples: Internal Storage

درس 43

44

Android Useful Examples: JetPlayer

درس 44

45

Android Useful Examples: JSON Parser

درس 45

46

Android Useful Examples: Linkedin Integration

درس 46

47

Android Useful Examples: Loading Spinner

درس 47

48

Android Useful Examples: Localization

درس 48

49

Android Useful Examples: Login Screen

درس 49

50

Android Useful Examples: MediaPlayer

درس 50

51

Android Useful Examples: Multitouch

درس 51

52

Android Useful Examples: Navigation

درس 52

53

Android Useful Examples: Network Connection

درس 53

54

Android Useful Examples: NFC Guide

درس 54

55

Android Useful Examples: PHP/MySQL

درس 55

56

Android Useful Examples: Progress Circle

درس 56

57

Android Useful Examples: ProgressBar

درس 57

58

Android Useful Examples: Push Notification

درس 58

59

Android Useful Examples: RenderScript

درس 59

60

Android Useful Examples: RSS Reader

درس 60

61

Android Useful Examples: Screen Cast

درس 61

62

Android Useful Examples: SDK Manager

درس 62

63

Android Useful Examples: Sensors

درس 63

64

Android Useful Examples: Session Management

درس 64

65

Android Useful Examples: Shared Preferences

درس 65

66

Android Useful Examples: SIP Protocol

درس 66

67

Android Useful Examples: Spelling Checker

درس 67

68

Android Useful Examples: SQLite Database

درس 68

69

Android Useful Examples: Support Library

درس 69

70

Android Useful Examples: Testing

درس 70

71

Android Useful Examples: Text to Speech

درس 71

72

Android Useful Examples: TextureView

درس 72

73

Android Useful Examples: Twitter Integration

درس 73

74

Android Useful Examples: UI Design

درس 74

75

Android Useful Examples: UI Patterns

درس 75

76

Android Useful Examples: UI Testing

درس 76

77

Android Useful Examples: WebView Layout

درس 77

78

Android Useful Examples: Wi-Fi

درس 78

79

Android Useful Examples: Widgets

درس 79

80

Android Useful Examples: XML Parsers

درس 80

زمان تخمینی مورد نیاز برای این دوره: 40 ساعتتوجه:
تمامی فایل های Android مرتبط با این درس ها اعم از مثال ها، تمرین های خانه، کوئیزها و ... و همچنین فایل pdf کامل تدریس دوره در اختیار دانشجویانی که در دوره ها ثبت نام نمایند، قرار خواهد گرفت.
هزینه هر جلسه 1.5 ساعت تدریس خصوصی برای هر یک از دوره های بالا، برای 1 نفر معادل 150 هزار تومان و برای 2 نفر هر نفر 120 هزار تومان و برای هر 3 نفر هر نفر 90 هزار تومان می باشد.تگ ها